Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam - Le Thi Tuyet, Mai K Da

tháng 8 05, 2022
Last Updated
Mô tả

Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, pp. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

Xem tiếp tại: http://www.academic.vn/2022/07/blog-post.html
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vnTrendingMore

Xem thêm