Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Academic.vn - Social Science and Humanities Library

Bài báo khoa họcXem tất cả

Tài nguyênXem tất cả

Thông tin hội thảoXem tất cả

Advertisement trang chủ - giữaHội thảo khoa học quốc tế ISBN 
về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng
ra kỷ yếu nhanh, tham dự từ xa.

Tin tứcXem tất cả

Thư viện sáchXem tất cảHội thảo khoa học quốc tế ISBN 
về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng
ra kỷ yếu nhanh, tham dự từ xa.

Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam - Le Thi Tuyet, Mai K Da

Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, ...

The relationship between economic progress and human development in vietnam under Ho Chi Minh’s Thought - Nguyen Thi Thanh Huyen

Nguồn trích dẫn: Nguyen Thi Thanh Huyen (2022), The relationship between economic progress and human development in vietnam under Ho Chi Mi...

COMMUNITY THINKING IN POLITICAL PHILOSOPHY OF ALASDAIR MACINTYRE - Nguyen Hung Vuong

Thông tin trích dẫn của bài báo Nguyen Hung Vuong (2022), Community thinking in political philosophy of Alasdair Macintyre, Universum: Socia...

TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID – 19 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Phạm Phương Anh

TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID – 19 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TS Phạm Phương Anh  Trường Đại học Tây Nguyên  Thíc...

PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Mai Diệu Anh

PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TS. Mai Diệu Anh Học viện An ninh Nhân dân Phật giáo là một tôn giáo lớn ...

Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме - Ле Тхи Тует, Май К Да

Thông tin trích dẫn/ Для цитирования / For citation: Ле Тхи Тует, Май К Да (2022) Понимание принципов построения евангелических сообществ во...

TrendingMore