Advertisement

Mô tả

Academic.vn - Social Science and Humanities Library

Bài báo khoa họcXem tất cả

DownloadXem tất cả

Thông tin hội thảoXem tất cả

Advertisement

Mô tả

Tin tứcXem tất cả

Thư viện sáchXem tất cả

Mô tả

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)

Luật học, Kinh tế học Tiêu đề bài báo: Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (th...

Thông tin hội thảo khoa học Tôn giáo – nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

http://www.xuatbanquocte.com/2021/12/ton-giao-nguon-luc-van-hoa-va-xa-hoi.html "Tôn giáo – nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một ...

Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Hội thảo khoa học ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan ...

Hội thảo khoa học quốc tế về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3/2022 kỷ yếu ISBN

Hội thảo khoa học quốc tế về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3/2022 kỷ yếu ISBN     Chủ đề cơ bản của Hội thảo: Lý thuyết và lịch ...

Vo Trung Hau Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam

Nghiên cứu Luật Vo Trung Hau (2021), Implementation of trademarks commitments under the CPTPP agreements in Vietnam, in “JURISPRUDENCE, STAT...

Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public universities - Nguyen Tai Nang

http://www.elibrary.vn/2021/11/nguyen-tai-nang-legal-provisions-on.html   Legal provisions on financial autonomy at Vietnamese public un...

TrendingMore