Le role de la France dans l’evolutinon de l’education tradetionnelle du Vietnam dans la seconde partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Le role de la France dans l’evolutinon de l’education tradetionnelle du Vietnam dans la seconde partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle

 Tác giả:

Phạm Công Nhất


Bài báo:

Le role de la France dans l’evolutinon de l’education tradetionnelle du Vietnam dans la seconde partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle 


Thông tin trích dẫn:

Hanoi-Paris - Un nouvel espace des sciences humaines, Collection «Société » ISBN 978-2-84174-957-7, Editions KIMÉ (France), 2020, p. 361-371.
Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, giảng dạy triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, giai cấp công nhân

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn


Post Top Ad