Advertisement - trang chủ trên

Mô tả

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam)

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả: 

Hoang Tuyet Mai


Tên bài hội thảo:

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam). 


Thông tin hội thảo:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ II "Kinh tế học. Xã hội học. Luật học" (tiếng Anh "Economy. Sociology. Law"), ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Astrakhan (Liên bang Nga). Publishing House of the Center for Contemporary Arts "Academy of Business", Saratov (Liên bang Nga) 2021. ISBN 978-5-907385-31-3. Trang 3-16.
TrendingMore

Xem thêm