Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam)

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả: 

Hoang Tuyet Mai


Tên bài hội thảo:

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam). 


Thông tin hội thảo:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ II "Kinh tế học. Xã hội học. Luật học" (tiếng Anh "Economy. Sociology. Law"), ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Astrakhan (Liên bang Nga). Publishing House of the Center for Contemporary Arts "Academy of Business", Saratov (Liên bang Nga) 2021. ISBN 978-5-907385-31-3. Trang 3-16.
TrendingMore

Xem thêm