Le Ngoc Ha Pham - The political nature of cinema is evident in three masterpieces “The retired general”, “The past finder”, “The returnee” of Vietnamese cinema

academic.vn
Le Ngoc Ha Pham (2023), The political nature of cinema is evident in three masterpieces “The retired general”, “The past finder”, “The returnee” of Vietnamese cinema, Universum: Philology and Art criticism, № 11 (113), pp. 39-42, DOI - 10.32743/UniPhil.2023.113.11.16281, ISSN 2311-2859Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top