PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Mai Diệu Anh

academic.vn
PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Mai Diệu Anh
Học viện An ninh Nhân dân

Phật giáo là một tôn giáo lớn du nhập vào Việt Nam ngay từ đầu Công nguyên. Với tinh thần từ bi, hướng thiện, triết lý vì con người, mang lại hạnh phúc cho con người, Phật giáo nhanh chóng trở nên gần gũi và đồng hành cùng dân tộc suốt nhiều thế kỷ. Bằng phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp trong công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hoạt động phật sự đảm bảo an sinh xã hội ở nhiều địa phương trong cả nước mà y tế là lĩnh vực có những dấu ấn nổi bật. Bài viết này đi sâu nghiên cứu về vai trò của Phật giáo trên lĩnh vực y tế, tập trung làm rõ hai nội dung chính sau đây: 1) Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với hoạt động phật sự trong lĩnh vực y tế; 2) Những đóng góp nổi bật của Phật giáo trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: vai trò, Phật giáo, Việt Nam, y tế.

PROMOTING THE ROLE OF BUDDHISM IN THE HEALTH CARE SECTOR IN VIETNAM TODAY
Dr. Mai Dieu Anh
People’s Security Academy

Buddhism is a major religion introduced to Vietnam from the beginning of the Common Era. With the spirit of compassion, goodwill, philosophy for people, bringing happiness to people, Buddhism quickly became close and accompanied the nation for many centuries. With the motto "Dharma - Nationality - Socialism", Vietnamese Buddhism has made many contributions to the renewal of the country through Buddhist activities to ensure social security in many localities throughout the country. Healthcare is a field with outstanding imprints. This article delves into the role of Buddhism in the medical field, focusing on clarifying the following two main contents: 1) The views and policies of the Party, State and the Vietnam Buddhist Sangha for Buddhist activities in the health care section; 2) Outstanding contributions of Buddhism in the health care section in Vietnam today.

Keywords: role, Buddhism, Vietnam, health care.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo Tổng kết Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ V (2002-2007).
2. Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, https://phatgiao.org.vn/bao-cao-cong-tac-phat-su-giao-hoi-6-thang-daunam-2017-d27593.html.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.171
4. Hòa thượng, TS Thích Thanh Điện (Tổng Chủ biên) (2021), 40 năm chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội
5. TS Dương Quang Điện, TS Nguyễn Văn Tuân (Chủ biên) (2020): Phật giáo với hoạt động bảo đảm an sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, http: www.quangninh.gov.vn ngày 24/4/2018
6. Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và người già cô đơn Bồ Đề Đạo Tràng: Bóng mát từ bi…”, http://www.baobinhduong.vn, 10-09-2015.
7. Cởi áo tu hành, khoác áo blouse xông pha lên tuyến đầu chống dịch, http://baochinhphu.vn/Nguoi-totViec-tot/Coi-ao-tu-hanh-khoac-ao-blouse-xongpha-len-tuyen-dau-chong-dich/439808.vgpKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".
Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)
KHOA TRIẾT HỌCAcademic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vn#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top