Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment - Nguyen Thi Thu Huong

tháng 6 28, 2022
Last Updated
Mô tả

Công trình
Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment

Người viết:
Nguyen Thi Thu Huong 

Tạp chí / nhà xuất bản
Economy and Society

Các thông tin khác
№5(96), pp. 214-220. ISSN 2225-1545.
 
Trích dẫn đầy đủ:
Nguyen Thi Thu Huong (2022), Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment, Economy and Society, №5(96), pp. 214-220. ISSN 2225-1545.

Download
PDF

 
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vnTrendingMore

Xem thêm