Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently - Duong Van Quy

tháng 4 22, 2022
Last Updated
Mô tả

Duong Van Quy (2022), 

The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently, 

UNIVERSUM: Economy and Law, 

№ 4 (91), pp. 22-25. 

ISSN 2311-4282. 

DOI: 10.32743/UniLaw.2022.91.4.13315


Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academic.vn #elibrary.vn #xuatbanquocte.com #triethoc.net #triethoc.info #e-lecturer.vnTrendingMore

Xem thêm