Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thông tin hội thảo khoa học Tôn giáo – nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

tháng 12 04, 2021
Last Updated
Mô tả

http://www.xuatbanquocte.com/2021/12/ton-giao-nguon-luc-van-hoa-va-xa-hoi.html


"Tôn giáo – nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam".

- Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021 (Buổi sáng: 08:00 – 12:00 - Buổi chiều: 13:00 – 17:00)

- Trực tiếp: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

- Trực tuyến: Zoom meeting

----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfoTrendingMore

Xem thêm