Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)

tháng 12 04, 2021
Last Updated
Mô tả


Luật học, Kinh tế học


Tiêu đề bài báo:

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh), Pp. 46-54.

 

Thông tin về Hội thảo:

ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).

 

Các tác giả

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen

 

ISBN 978-5-907385-54-2.----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

TrendingMore

Xem thêm