Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mai K Đa - 1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án

tháng 12 12, 2021
Last Updated
Mô tả

Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo


 Tác giả:
 Mai K Đa

Công trình:
1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án
 
Thông tin chi tiết về tài liệu:
1001 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề và có đáp án
Tác giả: Mai K Đa
Khoa Triết học,
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội

Link download: 

TrendingMore

Xem thêm