Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Law on resolution of domain names and trademarks disputes

tháng 11 28, 2021
Last Updated
Mô tả

Hội thảo khoa học
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).

Tác giả của bài báo
Le Thi Minh

Tiêu đề bài báo:
Law on resolution of domain names and trademarks disputes

ISBN 978-5-907385-54-2.

Chi tiết: http://www.elibrary.vn/2021/11/law-on-resolution-of-domain-names-and.html
 ----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

TrendingMore

Xem thêm