Advertisement - trang chủ trên

Mô tả

Law on resolution of domain names and trademarks disputes

tháng 11 28, 2021
Last Updated
Mô tả

Hội thảo khoa học
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).

Tác giả của bài báo
Le Thi Minh

Tiêu đề bài báo:
Law on resolution of domain names and trademarks disputes

ISBN 978-5-907385-54-2.

Chi tiết: http://www.elibrary.vn/2021/11/law-on-resolution-of-domain-names-and.html
 ----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

TrendingMore

Xem thêm