Advertisement

Mô tả

Chương trình hội thảo "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

tháng 10 12, 2021
Last Updated
Mô tả


Chương trình hội thảo "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu)
Địa điểm: P.702, Học viện KHXH, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ trì Hội thảo:
1. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Triết học
2. GS.TS. Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội
3. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Nội dung hội thảo
1. Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo - GS.TS. Lê Hữu Nghĩa.
2. Khai thông phát huy các nguồn lực văn hóa Việt Nam để tạo động lực và sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững đất nước - GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn
3. Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng - PGS.TS. Lê Văn Lợi
4. Về mục tiêu phát triển hạnh phúc của nhân dân và những bài học đúc rút từ sự nghiệp đổi mới - GS.TS. Hồ Sĩ Quý
5. Đại hội XIII phát triển quan điểm về kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
6. Quá trình phát triển quan niệm về thực hành dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam - GS.TS. Phạm Văn Đức
7. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng - GS.TS. Trần Văn Phòng
8. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay - PGS.TS. Nguyễn Tài Đông
9. Nhận thức về các mối quan hệ lớn trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - PGS.TS. Đặng Quang Định
10. Đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà
11. Một số điểm mới trong định hướng giải quyết vấn đề môi trường trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - PGS.TS. Nguyễn ThịLan Hương
12. Nhận thức về động lực phát triển Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

TrendingMore

Xem thêm