Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ - Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха

tháng 8 02, 2021
Last Updated
Mô tả

Хоанг Tyи Линь, Данг Нгуен Ха 

2021

Роль Вьетнама в продвижении отношений АСЕАН – РФ

 Экономика и социум, №6(85), ч.2, стр. 468-478.

ISSN 2225-1545.

http://www.elibrary.vn/2021/08/ty.html

Full Text


TrendingMore

Xem thêm