Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979 - Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau

tháng 8 10, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Tran Thi Thanh Huyen, Phan Minh Chau


Bài báo:

Some strategies to improve the quality of human resources in south Korea and Singapore between 1961 and 1979


Thông tin bài báo:

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-11307

ISSN 2541-7851

Bulletin of Science and Education

2021. № 13 (116). P.2

Pp. 36-43.


Full Text

PDF
TrendingMore

Xem thêm