Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

academic.vn

Tác giả:

Hoang Tuyet Mai. 


Tên bài báo:

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences


Thông tin trích dẫn của bài báo:

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top