Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

tháng 8 11, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Hoang Tuyet Mai. 


Tên bài báo:

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences


Thông tin trích dẫn của bài báo:

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).
TrendingMore

Xem thêm