Advertisement

Mô tả

Thông tin hội thảo khoa học quốc tế ISBN cho nghiên cứu sinh và giảng viên tháng 8 năm 2021

tháng 7 15, 2021
Last Updated
Mô tả

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Xem chi tiết tại link sau:
 


TrendingMore

Xem thêm