Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thông tin hội thảo khoa học quốc tế ISBN cho nghiên cứu sinh và giảng viên tháng 8 năm 2021

tháng 7 15, 2021
Last Updated
Mô tả

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Xem chi tiết tại link sau:
 


TrendingMore

Xem thêm