Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nguyen Tai Nang - Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

tháng 7 27, 2021
Last Updated
Mô tả

Nguyen Tai Nang

Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

 

Tên tạp chí:

Globus: social sciences

 

Thông tin số, trang

Т.7 № 2 (36)/2021

Tr, 23-28.


ISSN 2713-3087

DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-5


tải PDFTrendingMore

Xem thêm