Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết - Lược sử triết học Nga (sách chuyên khảo)

tháng 7 12, 2021
Last Updated
Mô tả

Lược sử triết học Nga
Sách chuyên khảo
Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, phân tích khái quát và hệ thống hóa những nội dung cơ bản của giai đoạn hình thành và phát triển triết học Nga từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII; sự phát triển của lịch sử triết học Nga trong thế kỷ XVIII - XIX; thế kỷ XX; sự hình thành và phát triển của triết học Xô Viết và nhận diện các khuynh hướng nghiên cứu triết học ở nước Nga giai đoạn hậu Xô Viết hiện nay.

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.

TrendingMore

Xem thêm