Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh

academic.vn

Tác giả:

Nguyễn Thị Lan


Bài báo:

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh


Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1920 – 2020), Đại học Hoa Lư, NXB Đại học Huế,  2020, tr. 248-255.


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top