Advertisement - trang chủ trên

Mô tả

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh

tháng 5 02, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Nguyễn Thị Lan


Bài báo:

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh


Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1920 – 2020), Đại học Hoa Lư, NXB Đại học Huế,  2020, tr. 248-255.


TrendingMore

Xem thêm