Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:

Nguyễn Thị Lan


Bài báo:

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh


Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1920 – 2020), Đại học Hoa Lư, NXB Đại học Huế,  2020, tr. 248-255.


------------------------

Đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh các ngành khoa học xã hội nhân văn 

#xuatbanquocte  #xuatbanquocte2021 #dangbaoquocte #dangbaoquocte2021 #nghiencuusinh #tapchiquocte #issn #isbn #elibraryvn #academicvn #tapchiphanbien #hoithaoquocte #hoithaochuyennganh 

Post Top Ad