Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh

tháng 5 02, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Nguyễn Thị Lan


Bài báo:

Sự ảnh hưởng của Nho giáo sơ kỳ đối với tư tưởng Hồ Chí Minh


Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1920 – 2020), Đại học Hoa Lư, NXB Đại học Huế,  2020, tr. 248-255.


TrendingMore

Xem thêm