Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

tháng 5 04, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tuấn


Bài báo:

“Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh”


Nguồn tài liệu:

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ISSN 0866- 756X, số 2 (93), tr.3 – 11. (2020)TrendingMore

Xem thêm