Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay

tháng 5 01, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Trần Thị Điểu

Hà Thị Bắc


Bài báo:

Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay


Thông tin trích dẫn:

Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.


TrendingMore

Xem thêm