Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy

academic.vn
Tác giả:
Duong Van Quy

Bài báo:
Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Tạp chí
Humanitarian Scientific Bulletin. 

Thông tin trích dẫn
2021. №4. Pp. 169-174. 
ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top