Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy

Tác giả:
Duong Van Quy

Bài báo:
Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Tạp chí
Humanitarian Scientific Bulletin. 

Thông tin trích dẫn
2021. №4. Pp. 169-174. 
ISSN 2541-7509. 
DOI: 10.5281/zenodo.4668681.----------------------------------
Academic.vn - Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.
#academicvn #elibraryvn #xuatbanquoctecom #triethocnet #triethocinfo

Post Top Ad