Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy

tháng 5 22, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:
Duong Van Quy

Bài báo:
Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Tạp chí
Humanitarian Scientific Bulletin. 

Thông tin trích dẫn
2021. №4. Pp. 169-174. 
ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.TrendingMore

Xem thêm