Di cư tự do của người Mông theo đạo Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Di cư tự do của người Mông theo đạo Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp

Tác giả:

Phạm Hoàng Giang


Bài báo:

Di cư tự do của người Mông theo đạo Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp


Thông tin trích dẫn:

Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân, số 11,  2020.
------------------------

Đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh các ngành khoa học xã hội nhân văn 

#xuatbanquocte  #xuatbanquocte2021 #dangbaoquocte #nghiencuusinh #tapchiquocte #issn #isbn #elibraryvn #academicvn


Post Top Ad