Advertisement - trang chủ trên

Mô tả

Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

Đề tài:

Việc bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo của Augustinô


Tác giả:

Trần Bá Chung


Tóm tắt:

Trình bày và phân tích tiền đề kinh tế - xã hội và tiền đề tư tưởng của triết học Augustinô. Trình bày việc Augustinô bảo vệ và phát triển triết học Kitô giáo


Từ khoá

Triết học Kitô giáo, Triết học, Tư tưởng triết học, Augustinô


Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia Hà Nội


TẢI TÀI LIỆU


TrendingMore

Xem thêm