Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo: 

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Tạp chí KHXH&NV, Tập 6, số 1b (11/2020), tr. 108-117.TrendingMore

Xem thêm