Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam

 Tác giả:

Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo: 

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Tạp chí KHXH&NV, Tập 6, số 1b (11/2020), tr. 108-117.Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, Chủ nghĩa xã hội khoa học, an sinh xã hội, kinh điển mácxít

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn


Post Top Ad