Advertisement - trang chủ trên

Mô tả

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo: 

Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Tạp chí KHXH&NV, Tập 6, số 1b (11/2020), tr. 108-117.TrendingMore

Xem thêm