Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

 Tác giả:

Phạm Quỳnh Chinh, Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo:

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.
Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, Chủ nghĩa xã hội khoa học, an sinh xã hội, kinh điển mácxít

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn


Post Top Ad