Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Phạm Quỳnh Chinh, Phan Thị Hoàng Mai


Bài báo:

Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam


Thông tin trích dẫn: 

Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.
TrendingMore

Xem thêm