Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Danh mục các ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

Nhân chủng học

Khoa học lưu trữ

Lịch sử

Quản lý khách sạn

Nghiên cứu quốc tế

Nghiên cứu thông tin

Báo chí

Thư viện Khoa học

Ngôn ngữ học

Văn chương

Khoa học quản lý

Nghiên cứu Đông phương

Quản lý văn phòng

Triết học

Quan hệ công chúng

Khoa học chính trị

Tâm lý học

Nghiên cứu tôn giáo

Nghiên cứu Hán-Nôm

Công tac xa hội

Xã hội học

Quản lý Du lịch và Lữ hành

Nghiên cứu Việt Nam

Quản lý thông tin

Nghiên cứu Đông Nam Á

Lịch sử

Ngôn ngữ học

  Tâm lý học

Triết học

Văn chương

Báo chí (tiên tiến và xã hội hóa)

Quản lý thông tin (nâng cao và xã hội hóa)

Khoa học quản lý (tiên tiến và xã hội hóa)

TrendingMore

Xem thêm