Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era

tháng 4 14, 2021
Last Updated
Mô tả

Tác giả:

Tran Van Hung


Bài báo:

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era 


Thông tin trích dẫn của bài báo:

Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. No 9. Pp. 76-82. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4084831


Nguồn tham khảo: 

http://www.elibrary.vn/2020/10/promoting-human-factor-in-building.html
TrendingMore

Xem thêm