Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Trần Thị Điểu

Hà Thị BắcBài báo:

Đổi mới giảng dạy triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội


Thông tin trích dẫn:

 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 13/10/2020, tr.1-15.
TrendingMore

Xem thêm