Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan


Bài báo: 

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought


Thông tin trích dẫn:

Humanitarian Scientific Bulletin, 2020. №10. Pp. 200-206. DOI 10.5281/zenodo.4277834. ISSN 2541-7509.


TrendingMore

Xem thêm