Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

tháng 4 25, 2021
Last Updated
Mô tả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. 

Kỷ yếu xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức.

Thời gian tổ chức: tháng 4 năm 2021.

TrendingMore

Xem thêm