Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

academic.vn

 Tác giả:

Hà Thị Bắc


Bài báo:

Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa


Nguồn tư liệu: 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội (113/174), 8/2020, tr.10-14.#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top