Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

 Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

Tác giả: 

Tran Thi Thu Ha. 


Bài báo:

Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales


Thông tin chi tiết trích dẫn của bài báo:

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 42-. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10302.

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).TrendingMore

Xem thêm