Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đào tạo và nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống giáo dục Việt Nam: quá trình biến đổi và xu hướng phát triển (trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

tháng 4 30, 2021
Last Updated
Mô tả

 Tác giả:

Ngô Thị Phượng:


Bài báo:

Đào tạo và nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống giáo dục Việt Nam: quá trình biến đổi và xu hướng phát triển (trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)


Thông tin trích dẫn:

 Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2021.


TrendingMore

Xem thêm